Proben Import
Zapraszamy do współpracy...
PROBEN import
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁAT NOŚCI FIRMY „PROBEN - IMPORT”

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności firmy „PROBEN - IMPORT”, zwane dalej “Ogólne warunki” mają zastosowanie przy zawieraniu i następnie realizacji umów sprzedaży (dostawy) przez „PROBEN - IMPORT” na rzecz Klienta na podstawie umowy (jak zdefiniowano poniżej), której integralną częścią są niniejsze Ogólne warunki.

DEFINICJE
1. „PROBEN – IMPORT” z siedzibą w Łowiczu, Bratkowice 3B/55, Filia: 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I nr 6;
2. “Klient” – przedsiębiorca, który zawarł z „PROBEN – IMPORT” umowę, w tym również przedsiębiorca, który złożył stosowne “Zamówienie”;
3. “Towar” – różnego rodzaju rzeczy objęte ofertą handlową „PROBEN – IMPORT” oraz usługi we wskazanym zakresie, w szczególności znakowania gadżetów reklamowych – stanowiące przedmiot działalności „PROBEN – IMPORT”;
4. “Oferta handlowa” – Towary oferowane do sprzedaży przez „PROBEN – IMPORT” w danym roku kalendarzowym;
5. “Zamówienie” – przesłane w formie elektronicznej lub pisemnej zamówienie złożone przez Klienta na Towar z Oferty handlowej (wskazanej wyżej w punkcie 4). W zamówieniu podać należy w szczególności: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, w tym dane zawarte w ofercie „PROBEN – IMPORT”, a także inne szczegóły umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w zakresie miejsca dostarczenia Towaru, jego znakowania itp.;
6. “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” – przesłana w formie elektronicznej odpowiedź „PROBEN – IMPORT” na złożone Zamówienie, na podstawie którego następuje rezerwacja Towaru dla Klienta. W potwierdzeniu podaje się w szczególności: dane identyfikacyjne, dokładne określenie przedmiotu zamówienia wraz z ceną oraz terminy realizacji zamówienia;
7. “Ogólne warunki” – stanowią regulamin, o którym mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego, obowiązujący przy składaniu zamówień w „PROBEN – IMPORT” oraz określają wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy;
8. “Umowa” – ustalenie istotnych warunków sprzedaży lub dostawy pomiędzy Stronami (tj. pomiędzy „PROBEN – IMPORT” a Klientem), na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta oraz Potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez „PROBEN – IMPORT” (określonych wyżej w pkt. 5 i 6);
9. “Dzień roboczy” – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

MARŻA
Marża „PROBEN – IMPORT” wynosi około 20% wartości zamówienia - w jej skład są wliczone: opłaty agentów w Chinach, koszty skredytowania towaru po zakupie w Chinach, koszty logistyczne. Wysokość marży kształtuje wielkość złożonego zamówienia przez Klienta (im wyższe zamówienie - tym niższa marża).

WYCENY
Pod zamówienie Klienta „PROBEN – IMPORT” dokonuje wyceny towaru w Chinach. Pierwsze dwie wyceny są bezpłatne, natomiast każda kolejna kosztuje 100 PLN. Opłata za wycenę zostaje wliczona do ogólnego kosztu złożonego zamówienia, np.:

[wartość zamówienia 7.000 PLN minus 100 PLN (koszt wyceny) = 6.900 PLN]

REJESTRACJA KLIENTA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM „PROBEN – IMPORT”
Klient przed złożeniem pierwszego Zamówienia musi zostać zarejestrowany w systemie informatycznym „PROBEN – IMPORT”. Rejestracja jest warunkiem podjęcia współpracy handlowej. 1. Rejestracja następuje na podstawie przesłanych przez Klienta do „PROBEN – IMPORT” następujących aktualnych dokumentów oraz złożonego oświadczenia:
a) wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
b) umowa spółki (dot. spółek osobowych),
c) decyzji w sprawie nadania numeru NIP,
d) przesłaniem informacji o opiekunie ze strony „PROBEN – IMPORT”.
e) danych do kontaktu: imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail,
2. Rejestracja kończy się:
a) nadaniem Klientowi osobistego numeru Klienta,
b) przesłaniem niniejszych Ogólnych warunków,
c) przesłaniem aktualnego cennika i warunków płatności,
d) przesłaniem informacji o opiekunie ze strony „PROBEN – IMPORT”,

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony na podstawie Zamówienia oraz Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. „PROBEN – IMPORT” zbywa, a Klient nabywa Towar dostępny w Ofercie handlowej na uzgodnionych w Zamówieniu i Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia warunkach, w szczególności w ustalonych ilościach, rodzajach i cenach.
3. „PROBEN – IMPORT” ma prawo, w czasie obowiązywania Umowy, do dokonania jednostronnej zmiany ceny za Towar jedynie w przypadku wzrostu o 10% średniego kursu USD w stosunku do złotego polskiego w porównaniu do kursu USD z daty zawarcia Umowy, ustalonego według średniego kursu USD Narodowego Banku Polskiego. O powyższej zmianie ceny Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Zakłada się, że wartość zamawianego przez Klienta towaru nie powinna być niższa niż 1.000 USD. Zamówienia na wartość niższą niż 1.000 USD nie są przyjmowane do realizacji przez Producentów w Chinach.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
AWARCIE UMOWY
1. Klient zamawia Towar z Oferty handlowej poprzez wysłanie Zamówienia do „PROBEN – IMPORT”. Poprzez złożenie Zamówienia Klient akceptuje jednocześnie w całości niniejsze Ogólne warunki.
2. W przypadku, gdy oferowany Towar jest w chwili składania Zamówienia niedostępny - „PROBEN – IMPORT” niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
3. „PROBEN – IMPORT” akceptuje Zamówienia złożone wyłącznie w wersji elektronicznej i tylko wyjątkowych przypadkach żąda formy pisemnej.
4. Treść Zamówienia musi zawierać następujące informacje:
a) dane Klienta umożliwiające jego jednoznaczna identyfikacje, czyli nazwa firmy, adres i numer NIP,
b) nazwę Towaru wraz z rozszerzeniem kolorystycznym;
c) ilość Towaru i jego cenę jednostkowa netto,
d) miejsce dostawy Towaru.
5. W przypadku zamówień nadrukowych, dodatkowo wymagane są następujące informacje:
a) technika nadruku,
b) miejsce i wielkość nadruku na Towarze,
c) jednoznacznie określona kolorystyka nadruku.
6. Po przyjęciu Zamówienia system informatyczny „PROBEN – IMPORT” wysyła Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
7. „PROBEN – IMPORT” uzależnia realizację Zamówienia od wpłaty zaliczki w wysokości 35% wartości Zamówienia (przed rozpoczęciem produkcji). Klient dokonuje wpłaty na podstawie faktury “proforma” wysłanej przez „PROBEN – IMPORT”.
8. Umowę uważa się za zawartą z datą wysłania przez „PROBEN – IMPORT” Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej w Ogólnych warunków.
9. W przypadku, gdy powstanie potrzeba uzupełnienia lub zmiany uzgodnionych już istotnych warunków Umowy (np. ilość i/lub rodzaj Towaru) Strony uzgodnią, czy możliwa jest zmiana już obowiązującej Umowy. Takie uzupełnienie lub zmiana będzie traktowane jako nowe Zamówienie i uważa się go za przyjęte w dacie wysłania przez „PROBEN – IMPORT” nowego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
10. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

ZDOBIENIA
1. „PROBEN – IMPORT” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Ofercie a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
2. Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w formacie Corel Draw w wersji X6 lub niższej, albo po uzgodnieniu z „PROBEN – IMPORT” w innej formie wektorowej. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami „PROBEN – IMPORT” będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

REALIZACJA UMOWY
1. „PROBEN – IMPORT” zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie podanym w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (z wyjątkiem zamówień nadrukowych).
2. Pozostałą kwotę zapłaty za zamówiony towar (65% wartości zamówienia) Klient ureguluje gotówką lub przedpłatą na konto „PROBEN – IMPORT” w dniu odbioru towaru na podstawie wystawionej faktury.
3. W przypadku, gdy Klient nie spełni w terminie obowiązków określonych Umową, w tym zawartych w Ogólnych warunkach, w szczególności nie dokona zapłaty w określonym terminie „PROBEN – IMPORT” uprawniony jest, bez dodatkowego wezwania, do odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie pokryć wszelkie koszty poniesione przez „PROBEN – IMPORT” a wynikające z rozpoczętej realizacji Umowy.
4. W przypadku Umowy dotyczącej usługi znakowania Towaru termin realizacji jest liczony od momentu ostatecznej akceptacji projektu graficznego.

NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
WYDANIE TOWARU
1. Umowę uważa się za należycie wykonaną przez „PROBEN – IMPORT” z chwilą:
a) odebrania Towaru bezpośrednio przez Klienta,
b) dostarczenia Towaru przez firmę przewozową, kurierską lub spedycyjną, na adres podany w Umowie.
2. Klient jest zobligowany do pokwitowania odbioru Towaru.
3. Klient zapewnia terminowy odbiór (zobowiązuje się do terminowego odbioru) Towaru, tj. w dniu wskazanym w Umowie.
4. Jeżeli na skutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, we wskazanym Umową terminie, nie będzie możliwe wydanie lub odebranie towaru, Strony ustalą dodatkowy termin odbioru, nie dłuższy jednak niż dwa tygodnie od terminu określonego Umową.
5. Towar jest pakowany przez „PROBEN – IMPORT” w opakowania standardowe.
6. W przypadku, gdy w ciągu 14 (czternastu) dni Klient nie odbierze Towaru w sposób określony w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, „PROBEN – IMPORT” może odstąpić od Umowy. W takiej sytuacji:
a) Klient zobowiązuje się niezwłocznie pokryć wszelkie koszty poniesione przez „PROBEN – IMPORT” oraz dodatkowo zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości zamówienia.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji zamówienia wynosi około 90 dni, przy czym:
a. 7 - 14 dni czas niezbędny na wykonanie w Chinach próbki do akceptacji przez Klienta;
b. 14 – 30 dni czas produkcji w Chinach (liczba dni uzależniona od fabryki i produkowanej ilości towaru);

TRANSPORT
1. Lotniczy – (czas około 7 dni) – opłata 17 PLN/kg – kwota potwierdzana w dniu wysyłki towaru do Europy;
2. Morski – (czas około 40 dni).

ZALETY PRZEWOZU W KONTENERACH „PROBEN – IMPORT”
Klient ma możliwość zamawiania towaru, w ilościach umożliwiających przewóz w pojedynczych kartonach. Z uwagi na fakt, że „PROBEN – IMPORT” na swoje potrzeby sprowadza rocznie około 150 kontenerów, istnieje możliwość zamówienia przez Klienta mniejszej ilości towaru, a nie całego kontenera. Powyższe wpływa na znaczne obniżenie kosztów transportu, ponieważ w ogólnym rozrachunku Klient płaci za faktycznie zajmowaną powierzchnię przez swoje kartony, np. 1/20 powierzchni kontenera.

REKLAMACJE
1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jakości i ilości przedmiotu Umowy w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia odebrania Towaru.
2. Podpisanie listu przewozowego lub dokumentu wydania magazynowego jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru ilości paczek wymienionej w tym dokumencie.
3. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku gdy:
a) w liście przewozowym lub dokumencie wydania magazynowego wskazano faktyczną ilość odebraną różną od deklarowanej,
b) powstał protokół szkody, w przypadku widocznie uszkodzonych opakowań zbiorczych.
4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru w terminie, o którym mowa wyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest złożyć w „PROBEN – IMPORT” reklamacje w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia wady. Reklamacja powinna zawierać dokładne określenie wady. Z reklamacją Klient jest zobowiązany dostarczyć do „PROBEN – IMPORT” prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny, którego wzór jest dostępny w biurze „PROBEN – IMPORT” oraz zdjęcia reklamowanego Towaru z uwidocznioną wadą. Po złożeniu reklamacji Klient niezwłocznie umożliwi, na żądanie „PROBEN – IMPORT”, dokonanie sprawdzenia przedmiotu Umowy objętego reklamacją. Po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.
5. „PROBEN – IMPORT” rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od daty doręczenia protokołu reklamacyjnego lub sprawdzenia przez „PROBEN – IMPORT” reklamowanego Towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej jakości Towaru Klient jest zobowiązany zwrócić, na koszt „PROBEN – IMPORT”, wadliwy Towar będący przedmiotem reklamacji.
7. W przypadku, gdy uszkodzenie Towaru nastąpiło w czasie transportu jedynie z przyczyn wynikających z niewłaściwego opakowania Towaru, odpowiedzialność za jego uszkodzenie ponosi „PROBEN – IMPORT”.
8. Poza przypadkiem upływu terminu do złożenia reklamacji (ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu), nie zostanie ona także uwzględniona w sytuacji, gdy:
a) Towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, naprawy),
b) nie został dostarczony do „PROBEN – IMPORT” prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny ze zdjęciami,
c) jakość Towaru jest zgodna ze wzorami dostępnymi w „PROBEN – IMPORT” w chwili składania Zamówienia.
9. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności.
10. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Klient zobowiązuje się zwrócić „PROBEN – IMPORT” poniesione przez „PROBEN – IMPORT” koszty z tym związane.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU
Dostarczony Towar pozostaje własnością „PROBEN – IMPORT” do momentu zapłaty przez Klienta wszystkich należności wynikających z Umowy, jak również do chwili wyegzekwowania należności wynikających z wystawionych przez Klienta weksli lub czeków.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Dokumentem rozliczeniowym jest faktura wystawiona przez „PROBEN – IMPORT” przed wydaniem Towaru i płatna zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie gotówką lub na rachunek bankowy „PROBEN – IMPORT” wskazany w Umowie lub na samej fakturze. Termin płatności stanowi datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy „PROBEN – IMPORT”. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatności należy dokonać poprzedniego dnia roboczego. Koszty opłat związane z dokonaniem płatności ponosi Klient.
2. Klient oświadcza, że zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Klient upoważnia „PROBEN – IMPORT” (wyraża zgodę) na wystawianie i przesyłanie mu faktur bez jego podpisu.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Klient zobowiązany jest do:
a) bieżącego aktualizowania wypisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
b) bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji o nadaniu numeru NIP,
c) poinformowania „PROBEN - IMPORT” na piśmie o każdym fakcie mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek o upadłość lub wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne w stosunku do Klienta.

ZAKOŃCZENIE UMOWY
1. Umowa kończy się w następujących przypadkach:
a) zrealizowania w całości przedmiotu Umowy i zapłacenia na rzecz „PROBEN - IMPORT” przez Klienta wszelkich należności wynikających z Umowy,
b) rozwiązania bez wypowiedzenia Umowy przez „PROBEN - IMPORT”.

POUFNOŚĆ
1. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, np. informacje dotyczące cen, technologii, praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz autorskich, a także inne informacje stanowiące tajemnicę firmy, w tym w zakresie danych osób współpracujących i zatrudnionych przez Strony, które to dane są udostępnione w wykonaniu Umowy.
2. Zasady poufności określone w ust. 1 obowiązują Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie jednego roku od zakończenia (rozwiązania) Umowy, niezależnie od podstawy jej zakończenia.
3. W przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 1 i 2 „PROBEN – IMPORT” przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i przewyższających kary umowne określone Ogólnymi warunkami.

PROBEN import
Produkty